นโยบายรักษาความเป็นส่วนตัว

บริษัท โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง จำกัด

บริษัท โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง จำกัด (ต่อไปเรียกว่า “บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (ต่อไปเรียกว่า “ท่าน”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล รูปภาพ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการทำธุรกรรม ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ ตำแหน่งสถานที่ ข้อมูลเกี่ยวกับความชอบ ความคิดเห็น และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การประมวลผลข้อมูล หมายถึง การกระทำใด ๆ ที่ทำต่อข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การจัดเก็บ การลบ การทำลาย ฯลฯ

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่าน เช่น การสมัครสมาชิก การลงทะเบียน การทำธุรกรรม การติดต่อสื่อสาร การให้บริการ การจัดส่งสินค้า การตอบคำถาม การแก้ไข ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น
 • เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การทำวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน การเสนอสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการ
 • เพื่อการสื่อสาร การแจ้งข้อมูลข่าวสาร โปรโมชัน กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท บริษัทในเครือ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
 • เพื่อการติดตามผล การวัดผล ประเมินผล การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่แจ้งให้ท่านทราบ ณ ขณะเก็บข้อมูล

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้

 • เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น แพลตฟอร์มออนไลน์ ของบริษัท
 • การติดต่อสื่อสารออฟไลน์ เช่น การเข้ามาติดต่อที่สำนักงาน การโทรศัพท์ การเข้าร่วมกิจกรรม
 • บริษัทในเครือ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
 • แหล่งข้อมูลที่เปิดเผยแบบสาธารณะ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

 • บริษัทในเครือ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
 • ผู้ให้บริการภายนอก เช่น ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน
 • หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • บุคคลภายนอกอื่น ๆ ตามกฎหมาย หรือตามความยินยอมของท่าน

การโอนข้อมูลไปต่างประเทศ

บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศอื่น ๆ ที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม โดยบริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ หรือตามกฎหมายกำหนด

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูล
 • สิทธิในการลบข้อมูล
 • สิทธิในการจำกัดการประมวลผลข้อมูล
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล
 • สิทธิในการโอนข้อมูล
 • สิทธิในการถอนความยินยอม
 

การรักษาความปลอดภัยข้อมูล

บริษัทมีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ โดยบริษัทได้ดำเนินการตามมาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้

 • การใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูล
 • การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะพนักงานที่จำเป็น
 • การมีระบบการควบคุมและตรวจสอบ
 • การอบรมพนักงานเกี่ยวกับการรักษาความลับ

การติดต่อบริษัท

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือต้องการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ที่

 • โทรศัพท์: +66 2 430 6522
 • อีเมล: [email protected]
 • ที่อยู่: บริษัท โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 18 ถนน นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือช่องทางอื่น ๆ ของบริษัท

วันที่ประกาศใช้

19 มีนาคม 2567