เรียนรู้ทักษะชีวิต พัฒนาเด็กไทยให้มีเป้าหมาย

3 สถาบันผู้เชี่ยวชาญในการแนะแนวทางอาชีพ เสริมทักษะชีวิต มุ่งพัฒนาเด็กไทย แก้ไขปัญหาการศึกษา

Know Are Learning

องค์กรแห่งการพัฒนาทักษะชีวิต

เสริมสร้างทักษะชีวิต กับโนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง – ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาอันดับ 1 ในประเทศไทย เจ้าของ 3 สถาบันแห่งการพัฒนาทักษะชีวิต

  • ค่าย Know Are
  • โรงเรียนคู่ขนาน
  • Fishsix

กับ 3 รูปแบบมุ่งเน้นให้ลูกของคุณเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ขับเคลื่อนประเทศในภายภาคหน้า

DC junior - Know are learning

สถาบันโนว์อาร์

พัฒนาทักษะชีวิตกับค่ายเปิดประสบการณ์อาชีพในฝัน

พัฒนาทักษะชีวิตด้านการคิดสร้างสรรค์ การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ผ่านค่ายเปิดประสบการณ์ สัมผัสโลกแห่งความเป็นจริงของการทำงาน ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆในค่ายเพื่อเข้าใจถึงเป้าหมายในชีวิตและนำไปสู่การค้นหาอาชีพที่ใช่

โรงเรียนคู่ขนาน (Life Skills School)

พัฒนาทักษะชีวิตกับโรงเรียนคู่ขนาน

โรงเรียนสอน ”ทักษะชีวิต” ที่จำเป็นต่อเด็กในการใช้ชีวิตในอนาคต ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันกับเด็กคนอื่นๆ ซึ่งดูแลโดยครูที่มีความเชี่ยวชาญของพัฒนาการเด็กแต่ละช่วงวัย สอนทักษะที่นอกเหนือจากด้านวิชาการที่โรงเรียนอื่นๆสอนกันทั่วไป เช่น

  • Self-esteem การความภูมิใจในตนเอง
  • Self-control ความสามารถในการควบคุมความคิด จิตใจ และอารมณ์ของตนเอง
  • Emotional Control การควบคุมอารมณ์
  • Goal-directed persistence ความสามารถในการลงมือทำ และการวางแผน
  • Growth mindset กรอบความคิดแบบเติบโต

Fishsix

พัฒนาทักษะชีวิตกับสถาบันกวดวิชา Fishsix

เพิ่มทักษะชีวิตด้าน Self-esteem และ Self-acturalization ให้กับนักเรียน การกล้าลองผิดลองถูกตามหลักของ Marslow’s hierarcy เริ่มตั้งแต่เราเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับน้องๆ ผ่านการกวดวิชาที่ Fishsix ที่เราใช้จิตวิทยาควบคู่กับระบบการสอนแบบ Gamification

ลูกค้าและพาร์ทเนอร์

ส่วนหนึ่งของผู้ที่ร่วมทางไปกับเรา