โรงเรียนคู่ขนาน Sale Page – Know-Are – สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ชีวิต

โรงเรียนพัฒนาทักษะชีวิต

"เสาร์-อาทิตย์" ก็เรียนได้

วีดีโอตัวอย่าง

เปลี่ยนเวลาว่างของลูกให้คุ้มค่า ลดเวลาการเล่นเกม พัฒนาทักษะที่จำเป็นกับชีวิต

จะให้ลูกเรียนโรงเรียนทางเลือก ก็เป็นห่วงเรื่องวิชาการ แต่จะให้ลูกเรียนโรงเรียนที่เน้นทางด้านวิชาการ ก็เป็นห่วงเรื่อง “ทักษะชีวิต”

สิ่งที่การศึกษาในระบบให้ทุกวันนี้อาจไม่เพียงพอต่อการที่คนคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จ ในชีวิตได้แม้บางคนเกรดจบน้อยแต่มีโอกาสสำเร็จหรือก้าวหน้าในการใช้ชีวิตกลับมีมากกว่าคนที่ได้เกียรตินิยม เพียงเพราะมี “ทักษะชีวิต” ที่มากพอที่ช่วยสร้าง Value ให้กับตัวเองได้

ด้วยเหตุผลนี้คุณครูจึงตั้งใจสร้าง “โรงเรียนคู่ขนาน” ขึ้นมาเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ปกครองที่เห็นความสำคัญของ “ทักษะชีวิต” เพราะทุกวันนี้คนที่มีทักษะชีวิตที่ดี มักประสบความสำเร็จในชีวิตและเอาตัวรอดในสังคมได้ง่ายกว่าคนที่มีแค่ความเก่งเพียงอย่างเดียว

แนวคิดและรูปแบบการเรียนของโรงเรียนคู่ขนาน

โรงเรียนสอนทักษะบริหารจัดการชีวิตสำหรับเด็ก ที่แรกของประเทศไทย ที่เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ได้ 

 • เรียนรู้ผ่านกระบวนการ Problem-based Learning & Project-based Learning เน้นการสร้างสถานการณ์และกระตุ้นให้เด็กอยากแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เด็กจะเป็นผู้ค้นหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าที่จะเผชิญหน้ากับความผิดหวัง และเกิดความภูมิใจเมื่อแก้ไขปัญหาได้สำเร็จ 
 • เราให้ความสำคัญกับสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ระหว่างทางมากกว่าผลลัพธ์ปลายทาง คุณครูของเราไม่สนใจว่าคำตอบที่มาจากเด็กๆ จะเป็นอย่างไร เราจะไม่สร้างวิธีคิด ตอบไม่ได้หรือตอบไม่ดีคือผิดให้กับเด็กๆ แต่เราจะสอนให้เค้าได้เรียนรู้ว่าระหว่างทางที่เค้าจะหาคำตอบนั้นมาเพื่อทำให้เป้าหมายตัวเองสำเร็จได้ เค้าได้เรียนรู้อะไรจากแต่ละกระบวนการบ้าง
 • การเรียนรู้ที่ดีต้องเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อตัวผู้เรียนเอง ( Meaningful Learning) โดยในแต่ละเดือนเด็กๆ จะมีส่วนร่วมกับคุณครูที่จะช่วยกันตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้ และออกแบบวิธีการต่างๆ ที่จะทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องนั้น ๆ ผ่านการทำตามเป้าหมาย เพราะที่นี่มีพื้นที่สำหรับเด็กทุกคน เราจะไม่ทิ้งเด็กสักคนที่แตกต่างไว้ข้างหลัง (No child left behind)
 • เด็กได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างตนเอง และผู้อื่น (Individual Differences) จากการ “แบ่งกลุ่มทำงาน” ซึ่งเป็น “ความจริงของสังคม” โดยจะเปลี่ยนกลุ่มใหม่ทุกเดือน คลาสที่เปิดสอนเป็นการรวมเด็ก 3 ระดับชั้นไว้ด้วยกัน เช่น ป.1-ป.3 ป.4- ป.6 แต่เหตุผลของเรามันมากกว่าการที่ให้เด็กเรียนรวมกันเฉยๆ แต่เรามองไปถึง “การจำลองของสังคม” เค้าต้องได้เรียนรู้ความแตกต่างของผู้คน เรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกต่าง รวมไปถึงการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับคนที่มีอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าตามมารยาทของสังคมไทย และสิ่งนี้จะส่งผลไปถึง Social Skill หรือทักษะการเข้าสังคมที่ดีในอนาคต 
 • ครูทุกคนมีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาการ เข้าใจเด็กแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร มองเห็นในความเป็นไปได้ที่เด็กจะสามารถพัฒนาได้ และส่งเสริมผ่านการใช้การกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้(Scaffolding) มากกว่าการบอกความรู้จากปากครูโดยตรง
 • ที่นี่ไม่ตัดสินเด็กจากสิ่งที่เห็นเท่านั้น แต่เรามองถึงสิ่งที่เด็กต้องการสื่อให้ครูและเพื่อนเห็น วิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรม และช่วยกันแก้ไขลึกลงไปถึงสาเหตุที่ค้นพบ โดยร่วมมือกับครอบครัว และให้คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

 ESC Online Class

 เปิดโอกาสให้ลูกๆ  “ฝึกทักษะชีวิตผ่านการเป็นเจ้าของกิจการ” เปลี่ยนการ ‘อยู่บ้าน’ ของลูกคุณพ่อคุณแม่ให้กลายเป็นช่วงเวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์สำคัญ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในอนาคต 

 • สอนวิธีคิดให้เด็กๆ ใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์ ลดเวลาเล่นเกมและมือถือ
 • เริ่มลองทำธุรกิจเล็กๆของตัวเองผ่านการสนับสนุนจากคุณครูของเรา ผ่านการสอน ให้โจทย์เพื่อฝึกให้เกิดทักษะ พร้อมสนับสนุนและผลักดันให้เกิดผลลัพธ์
 • ฝึกทักษะการตั้งเป้าหมาย การควบคุมกำกับตัวเองให้พิชิตได้ กล้าแสดงออก เป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ ไม่กลัวถูกผิด กล้าลองกล้ายอมรับผลที่ตามมา และเห็นคุณค่าในตัวเอง 
 • เรียนรู้แบบออนไลน์ แต่ได้ลงมือทำจริงเจอกับความท้าทาย เรียนรู้การแก้ปัญหาผ่านกระบวนการ Project besed Learning ผลลัพธ์ไม่ต่างกับการเรียนที่สาขา
 • ช่วยฝึกให้ลูกๆ ของเราโฟกัสกับหน้าที่ ควบคุมตัวเองให้ทำตามเป้าหมายได้อีกด้วย
 • เรียนได้ทั้งวันเสาร์และอาทิตย์ (เลือกวันใดวันหนึ่ง เพียงวันละ 1 ชั่วโมงครึ่งแต่ได้ประสบการณ์เพียบ! )
 • พ่อแม่ได้เทคนิคการสอนลูกไปปรับใช้ลูกๆ ที่บ้าน เสมือนมีที่ปรึกษาส่วนตัว ได้รู้จักลูกในมุมใหม่ๆ เพราะมี Feedback รายบุคคลให้ทุกเดือน
 • คลาสเล็ก เรียน 7 คนต่อคลาส คุณครูดูแลทั่วถึง พัฒนาได้อย่างตรงจุด

รายละเอียด Online Class

รีวิวจากนักเรียนและผู้ปกครอง

 Exclusive Class (เรียนที่สาขางามวงศ์วาน บางนา หรือสยาม)

เรียนสดที่สาขา กิจกรรมลงมือทำจริงทั้งในและนอกสถานที่ เรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นทีม จากหลักสูตรที่ผลิตและพัฒนาจากแนวคิดพัฒนาการทางสมองระดับโลก โดยคุณครูผู้มีประสบการณ์ในแวดวงการศึกษามานานกว่า 14 ปี 

ในคลาสจะมีคุณครูดูแลอย่างใกล้ชิด กระตุ้นทักษะเฉพาะบุคคล และมีการวัดผลที่จับต้องได้ รายงานให้ผู้ปกครองทุกครั้งที่มาเรียน พร้อมแนะนำเทคนิคการพัฒนาลูกแบบเข้าใจง่ายและใช้ได้จริง ให้พ่อแม่นำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันเมื่ออยู่ที่บ้าน จึงมั่นใจได้เลยว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของลูกได้แน่นอน

ระดับชั้นที่เปิดสอน 

 • ป.1-ป.3 
 • ป.4- ป.6 
 • ม.1-ม.3 

ตารางเรียนและราคาคอร์สเรียน

บรรยากาศการเรียน

รีวิวจากนักเรียนและผู้ปกครอง

สนใจปรึกษา หรือสอบถามรายละเอียด

สอบถามและปรึกษาคุณครูเพิ่มเติม

โรงเรียนคู่ขนาน
ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ *
รู้จักโรงเรียนคู่ขนานจากช่องทางใด
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อรับบริการกับบริษัทในกลุ่มโนว์อาร์-เลิร์นนิ่ง* https://know-are.com/PDPA/