โรงเรียนประสบการณ์ชีวิต เพื่อการค้นหาตัวเอง (เรียนทุกวันเสาร์) สำหรับน้อง 14-18 ปี - Know-Are - สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ชีวิต
โรงเรียนประสบการณ์ชีวิต เพื่อการค้นหาตัวเอง (เรียนทุกวันเสาร์) สำหรับน้อง 14-18 ปี

โรงเรียนประสบการณ์ชีวิต เพื่อการค้นหาตัวเอง (เรียนทุกวันเสาร์)

โครงการนี้สืบเนื่องมาจากเดิมโครงการ Dream Catcher Navigator ค้นหาตัวตน ที่จัดเป็นโครงการ 2 วัน ที่มีจุดประสงค์เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและจุดประกายความคิดในการตั้งเป้าหมายในชีวิต

เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป ได้รู้แนวทางการเลือกอาชีพให้กับตนเองในอนาคตและได้เริ่มต้นหาโอกาสเรียนรู้อาชีพจากๆที่เหมาะกับตนเอง ตลอดการจัดโครงการมีผู้ให้การตอบรับเป็นจำนวนมากและสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี ทั้งนี้จากการเก็บข้อมูลย้อนหลังพบว่าเยาวชนที่ผ่านโครงการไปจำนวนมากที่ไม่ได้สานต่อสิ่งที่ได้รับจากโครงการเนื่องมาจากขาดแหล่งเรียนรู้ ผู้ให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุน ทำให้การค้นหาตัวเองไม่ถูกดำเนินต่อจนสมบูรณ์ สิ่งเหล่านี้จะทำให้เค้าสูญเสียโอกาสการเรียนรู้ต่างๆต่อไป

ทางกิจการเพื่อสังคมโนว์อาร์เห็นความสำคัญตรงนี้ จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความต่อเนื่องมากขึ้น เพื่อให้ตอบโจทย์ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทางเราเห็นว่าเยาวชนควรต้องมีการดูแลแนะนำ ให้คำปรึกษาและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง มีแรงบันดาลใจเพื่อเกิดเป็นแรงผลักดันที่ดี จัดให้เยาวชนเหล่านี้ได้เรียนรู้ศึกษาข้อมูลที่มีให้มากที่สุดและตัดสินใจเลือกอนาคตของตัวเองโดยผ่านประสบการณ์ที่เคยได้สัมผัสมามากมาย

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

 1. เรียนรู้เป็นขั้นตอน เริ่มจากเรียนรู้ตัวเอง จุดแข็ง จุดอ่อนของตัวเอง การตั้งเป้าหมายในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางนำไปพัฒนาตนเองต่อไป
 2. เกิดแรงบันดาลใจที่ดี เปิดกว้างการมองภาพของอาชีพมากกว่าสิ่งที่ตนเองชอบ เพราะการเลือกประกอบอาชีพ อาชีพใดนั่นย่อมมีปัจจัยหลากหลายที่ต้องร่วมพิจารณาร่วมกัน เช่นเรื่องบุคลิกภาพ ความถนัด ความชอบ รวมถึงเป้าหมายในชีวิต ครอบครัว เป็นต้น ซึ่งบางทีน้องๆอาจจะมองข้ามตรงนี้ไป
 3. การทำแบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านบุคลิกภาพ และด้านความชอบ เพื่อทราบสถานะบุคลิกภาพของตนเอง ณ เวลาปัจจุบัน เพื่อประกอบเป็นแนวทางในการศึกษาอาชีพที่เหมาะสมกับน้องๆต่อไป (ทุกคนสามารถเลือกทำอาชีพได้ทุกอาชีพตามต้องการแต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยร่วมต่างๆตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น)
 4. เข้าร่วม Workshop เปิดประสบการณ์อาชีพได้หลากหลายแบบไม่จำกัด เพื่อให้นักเรียนได้เปิดโลกกว้างกับเพื่อนที่สนใจในสิ่งเดียวกัน ได้รู้จักอาชีพอื่นๆ นอกเหนือจากสิ่งที่ตัวเองสนใจ เพื่อให้โลกของนักเรียนกว้างขึ้น พร้อมได้แรงบันดาลใจดีๆ กลับไปใช้กับการตัดสินใจเลือกอนาคต
 5. การโค้ชชิ่งดูแลแบบตัวต่อตัว โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะแนวการศึกษาและการพัฒนาตัวเองที่มีประสบการณ์มานานกว่า 8 ปี เดือนละ 1 ครั้งที่จะช่วยให้สะท้อนให้เห็นถึงตัวตน ความเข้าใจในตนเอง คนรอบข้างและสังคมมากขึ้น นำไปสู่การพัฒนาตัวเองต่อไป
 6. ถ่ายทอดเทคนิคการโค้ชลูกให้กับพ่อแม่ ด้วยประสบการณ์การจัดค่ายมาเป็นระยะเวลา 5 ปีเต็ม เด็กผ่านเข้าร่วมโครงการมากกว่า 5,000 คน คุณครูของเราจึงจะถ่ายทอดทุกวิธีการกระตุ้น การใช้คำพูดและการเข้าหาเด็กในแต่ละช่วงวัยที่เคยใช้แล้วได้ผลส่งต่อไปให้กับผู้ปกครองเพื่อไปปรับใช้กับน้องๆ ที่บ้าน
 7. สร้างวิธีคิด กระตุ้นการใช้ชีวิตและวางแผนอนาคตร่วมกัน คุณครูจะคอยกระตุ้นนักเรียนให้เกิดการวางแผนและสร้างทักษะต่างๆ เช่น ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ความกระตือรือร้น เพื่อให้นักเรียนพาตัวเองไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

ทีมจัดหาประสบการณ์ โดยทำหน้าที่ในการจัดหากิจกรรมต่างๆที่เหมาะสม เพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้ในสายงานหรืออาชีพผ่านการพบเจอและลงมือทำด้วยตนเอง

มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการที่ทางกิจการเพื่อสังคมโนว์อาร์จัด ได้ทุกโครงการ และได้รับสิทธิพิเศษและส่วนลด

Coach ที่ดูแลน้องตลอดโครงการ

 1. โค้ชชายฝั่ง ฝั่งนที ประภาสะวัต ประธานกิจการเพื่อสังคมโนว์อาร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะแนวการศึกษาและพัฒนาคนมานานกว่า 8 ปี
 2. อาจารย์ฝายวารี ประภาสะวัต นักพัฒนาการเด็กและผู้เชี่ยวชาญด้านแนะแนวการศึกษาและทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำกิจกรรมและกระตุ้นบรรยากาศการเรียนรู้

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

 1. น้องที่อยากเปิดประสบการณ์และเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับชีวิต
 2. มีความกระตือรือร้นและตั้งใจจริงที่อยากจะค้นหาตัวเอง
 3. สามารถร่วมกิจกรรมได้ครบทุกช่วงที่กำหนด
 4. ผู้ปกครองรับทราบรายละเอียดและอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการได้

ค่าใช้จ่าย

 • Full Course สมาชิกเดือนละ 6,000 บาท
 • โค้ชวิธีคิด เจอประสบการณ์ชีวิตที่ทางคุณครูจัดให้ตามความเหมาะสมทุกวันเสาร์เวลา 09.00-12.00 น. )
 • ปรึกษาแบบส่วนตัวเดือนละ 1 ครั้ง
 • มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเปิดประสบการณ์อาชีพในฝันได้ทุกรอบที่ทางกิจการเพื่อสังคมโนว์อาร์จัด (ปกติค่ายนี้รอบละ 12,500 บาท )

ให้ทีมงานติดต่อกลับ

เรียนวันเสาร์
ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ *
reCAPTCHA