โรงเรียนคู่ขนาน

โรงเรียนคู่ขนาน ทักษะชีวิตนอกห้องเรียน เตรียมความพร้อมสู่ภาคธุรกิจ

 
“โรงเรียนคู่ขนาน” โรงเรียนสอนทักษะชีวิตให้พร้อมสู่ภาคธุรกิจ เรียนรู้ทักษะสำคัญสำหรับการทำงาน และใช้ชีวิตในสังคม เพื่อใหเด็กไทยก้าวสู่วัยทำงานอย่างมีคุณภาพ พร้อมเจอเรื่องต่าง ๆ ในชีวิต

เด็กไทยส่วนใหญ่เติบโตมาแบบเก่งวิชาการจนหลายครั้งเราไม่เก่งวิชาชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆตอนทำงานแล้ว ถ้าหากสังเกตจะพบว่าเด็กที่จบจากคณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยเดียวกัน ไม่ได้แปลว่าจะทำงานเก่งหรือมีโอกาสประสบความสำเร็จเท่าๆกัน แม้บางคนเกรดจบมาจะด้อยกว่าแต่โอกาสสำเร็จหรือก้าวหน้าในการใช้ชีวิตกลับมากกว่า นั่นแปลว่าสิ่งที่การศึกษาในระบบให้ไม่เพียงพอต่อการที่คนคนนึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้

ในเมื่อการศึกษาในระบบให้ทุกคนเรียนคณิตศาสตร์ แล้วตอบได้ว่า 1+1 = 2  โรงเรียนคู่ขนานเองจึงขอเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะช่วยให้ทุกคนมีโอกาสเท่าๆกันเช่นกัน เพื่อให้เด็กไทยก้าวสู่วัยทำงานอย่างมีคุณภาพ และพร้อมเจอเรื่องต่าง ๆ ในชีวิต

วิชาที่เปิดสอน

โรงเรียนคู่ขนาน
โรงเรียนคู่ขนาน
โรงเรียนคู่ขนาน
โรงเรียนคู่ขนาน
โรงเรียนคู่ขนาน
โรงเรียนคู่ขนาน
โรงเรียนคู่ขนาน

1.Problem Solving

โรงเรียนคู่ขนาน

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับทุกคน ใช้ทั้งในการใช้ชีวิตประจำวัน การตั้งเป้าหมายในชีวิต การทำงาน การเรียน การเลี้ยงลุก เพราะในการในการใช้ชีวิตไม่ว่าในช่วงวัยใดจะต้องเผชิญกับปัญหา และสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจจำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการคิดที่เป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การกำหนดปัญหา การตั้ง เป้าหมาย การค้นหาสาเหตุที่แท้จริง เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงและการตั้งมาตรฐาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเดิมขึ้นอีก

ทางโรงเรียนคู่ขนาน จึงเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงในการใช้ Six Sigma Methodology ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพให้กับองค์กรระดับโลก

ความฉลาดในการรับมือกับปัญหา Problem Solving

กิจกรรมที่มีใน โรงเรียนคู่ขนาน

 • จับคู่แชร์ Success Case และ Top Secret
 • Ball Game Simulation (workshop) จำลองเกมเพื่อหาวิธีในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายร่วมกัน โดยการระดมความคิดจากทุกคนในกลุ่ม
 • Coin Sliding Simulation จำลองการเพิ่มผลผลิต โดยให้ทุกคนในทีมช่วยกันระดมความคิด หาวิธีที่ดีที่สุด!

สิ่งที่จะได้รับ

 • เข้าใจหลักการแก้ปัญหา และสามารถตัดสินใจลงมือแก้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ลงมือปฏิบัติเสมือนจริง! เพื่อให้เห็นภาพกระบวนการแก้ปัญหาได้มากขึ้น
 • สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแก้ปัญหาของตัวเองได้
 • Workshop ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ในกิจกรรม
 • ทักษะการเจรจาต่อรองกับลูกค้า ซึ่งทุกสายงานจำเป็นต้องมี
 • Soft Skills อื่นๆที่จะได้จากกิจกรรม Workshop เช่น Teamwork, Always Punctual, Communication, Creativity, Friendly Personality, Social Skills และ Time Management
 • ปลูกฝัง Mindset ที่กระตุ้นให้น้องอยากพัฒนาตัวเอง

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

 • น้องอายุ 14 ปีขึ้นไป

ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม

 • วันที่ 25 – 26 สิงหาคม (ไป-กลับ)

ค่าใช่จ่ายในกิจกรรม

 • 6,000 บาท รวมค่าอาหารกลางวัน – ผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมได้ ครึ่งราคา 3,000 บาท ซึ่งรายได้ส่วนนี้จะทางทีมงานจะส่งต่อให้กับน้องที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ช่องทางการติดต่อ

2.ครีเอทีฟและความคิดเชื่อมโยง

creative และความคิดเชื่อมโยง

พึ่งพาโรงเรียนลูกคุณอาจเก่งวิชาการ

แต่ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถคิดหาวิธีใหม่ๆ ในการเรียนรู้ แก้ไขปัญหา
หรือวิธีใหม่ๆ ในการทำงาน – สร้างธุรกิจ

ซึ่งนั่นคือ ‘ความครีเอทีฟ’ และความครีเอทีฟไม่ใช่พรสวรรค์ แต่มันคือทักษะที่สามารถฝึกฝนได้

แล้วถ้าลูกคุณเก่งทั้งวิชาการ และมีทักษะ ‘ความครีเอทีฟ’ เท่าๆกันจะเกิดอะไรขึ้น ?

เค้าจะสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์วิธีใหม่ๆ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

คำถาม คือ วันนี้โรงเรียนทั่วไปได้ปลูกฝัง หรือสร้างสิ่งเหล่านี้ให้กับลูกคุณแล้วหรือยัง

ถ้ายังไม่มี คุณพร้อมที่จะมาสร้างกับเราไหม ?

Know-are : สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ชีวิต เปิดโอกาสให้น้องได้เข้าถึงการเรียนที่โรงเรียนทั่วไปไม่มีสอน กับ โรงเรียนคู่ขนาน โรงเรียนที่สอนวิชาชีวิต พร้อมทั้งปลูกฝัง Mind Set ที่ดีให้กับน้องๆ

‘วิชาครีเอทีฟและความคิดเชื่อมโยง’

เนื้อหาที่จะสอนใช้วิธีการสอนแบบกระบวนกร ไม่ใช่การนั่งฟัง (lecture) แต่เป็นการลงมือทำและคิดเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในสมอง ตลอด 3 วัน

1. วิธีการเริ่มต้นความคิดสร้างสรรค์โดยไม่มีพรสวรรค์มาก่อน

2. แนะนำแหล่งหาไอเดียทั้งเว็บไซต์ เพจ กลุ่ม สถานที่ และ Eventทั่วไทยและทั่วโลก

3. วิธีสร้างบรรยากาศที่ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำไปทำบรรยากาศในชีวิตประจำวัน

4. Workshop การออกจากสถานที่คุ้นเคยเพื่อเรียนรู้โลกที่กว้างขึ้นเพื่อรับรู้ไอเดียใหม่ๆจากผู้คน สถานที่ และสิ่งรอบตัวใหม่ๆ (มีสตาฟดูแลน้องใกล้ชิด)

5. วิธีลดการตีกรอบความคิดตัวเอง ด้วยเทคนิคการการเลิกอยู่กับความเป็นจริงชั่วขณะ เทคนิคการไม่ตัดสินไม่ปิดกั้นและเทคนิครับฟังผู้อื่นอย่างแท้จริง

6. วิธีการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ให้ดูสร้างสรรค์มากกว่าแค่ที่คิด เพราะหลายคนไอเดียได้ แต่นำเสนอไม่เก่งก็อาจไม่ได้รับการยอมรับ

7. ริเริ่มสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นจริง ไม่ใช่แค่จบที่ความคิด (ใช้ Project Base Learning)

8. เทคนิคลับการนำความคิดสร้างสรรค์ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

9. วิธีประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนตลอด 3 วันกับการทำงานหรือการเรียน

สิ่งที่จะได้รับ

 •  น้องจะได้เริ่มต้นความคิดสร้างสรรค์แม้ไม่มีพรสวรรค์มาก่อน
 •  ได้แหล่งหาไอเดียใหม่ๆ
 • Workshop เรียนรู้โลกกว้างจากผู้คน และสิ่งรอบตัว
 •  ลดวิธีตีกรอบตัวเอง ด้วยเทคนิคการเลิกอยู่กับความจริงชั่วขณะ
 •  วิธีการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ให้ดูสร้างสรรค์มากกว่าแค่ที่คิด
 •  ประยุกต์สิ่งที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจำวัน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

 • รับน้องอายุ 15 ปีขึ้นไป และผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วม

ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม

 • วันที่ 25 – 26 ตุลาคม (ไป-กลับ)

ค่าใช่จ่ายในกิจกรรม

 • 6,000 บาท รวมค่าอาหารกลางวัน – ผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมได้ ครึ่งราคา 3,000 บาท ซึ่งรายได้ส่วนนี้จะทางทีมงานจะส่งต่อให้กับน้องที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ช่องทางการติดต่อ

สถานที่จัดกิจกรรม

 • Know-are Learning Space ซอยงามวงศ์วาน14 (ตรงข้ามพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน)

ให้ทีมงานติดต่อกลับ

โรงเรียนคู่ขนาน

ธุรกิจเพื่อสังคม Know Are

KnowAre Learning ซอยงามวงศ์วาน 14 ต. บางเขน อ. เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Phone : 097-090-8402
Email : [email protected]

Loading...