โครงการ Navigator Coaching - Know-Are - สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ชีวิต
โครงการ Navigator Coaching

[spb_row element_name=”Row” wrap_type=”standard-width” row_bg_type=”color” color_row_height=”content-height” bg_type=”cover” parallax_image_height=”content-height” parallax_image_movement=”fixed” parallax_image_speed=”standard” bg_video_loop=”yes” parallax_video_height=”window-height” row_top_style=”none” row_bottom_style=”none” parallax_video_overlay=”none” row_overlay_opacity=”0″ remove_element_spacing=”no” row_col_spacing=”0″ row_col_pos=”default” row_col_equal_heights=”no” row_expanding=”no” row_animation=”none” row_animation_delay=”0″ minimize_row=”no” simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_styling_global=”default” el_class=”content-wrapper” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”first last”]

โครงการ Navigator Coaching

[/spb_text_block] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”first last”]

โครงการนี้สืบเนื่องมาจากเดิมโครงการ Dream Catcher Navigator ค้นหาตัวตน ที่จัดเป็นโครงการ 2 วัน ที่มีจุดประสงค์เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและจุดประกายความคิดในการตั้งเป้าหมายในชีวิต เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป ได้รู้แนวทางการเลือกอาชีพให้กับตนเองในอนาคตและได้เริ่มต้นหาโอกาสเรียนรู้อาชีพจากๆที่เหมาะกับตนเอง ตลอดการจัดโครงการมีผู้ให้การตอบรับเป็นจำนวนมากและสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี ทั้งนี้จากการเก็บข้อมูลย้อนหลังพบว่าเยาวชนที่ผ่านโครงการไปจำนวนมากที่ไม่ได้สานต่อสิ่งที่ได้รับจากโครงการเนื่องมาจากขาดแหล่งเรียนรู้ ผู้ให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุน ทำให้การค้นหาตัวเองไม่ถูกดำเนินต่อจนสมบูรณ์ สิ่งเหล่านี้จะทำให้เค้าสูญเสียโอกาสการเรียนรู้ต่างๆต่อไป

ทางกิจการเพื่อสังคมโนว์อาร์เห็นความสำคัญตรงนี้ จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความต่อเนื่องมากขึ้น เพื่อให้ตอบโจทย์ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทางเราเห็นว่าเยาวชนควรต้องมีการดูแลแนะนำ ให้คำปรึกษาและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง มีแรงบันดาลใจเพื่อเกิดเป็นแรงผลักดันที่ดี จัดให้เยาวชนเหล่านี้ได้เรียนรู้ศึกษาข้อมูลที่มีให้มากที่สุดและตัดสินใจเลือกอนาคตของตัวเองโดยผ่านประสบการณ์ที่เคยได้สัมผัสมามากมาย

[/spb_text_block] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”first last”]

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

1. เรียนรู้เป็นขั้นตอน เริ่มจากเรียนรู้ตัวเอง จุดแข็ง จุดอ่อนของตัวเอง การตั้งเป้าหมายในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางนำไปพัฒนาตนเองต่อไป
2. เกิดแรงบันดาลใจที่ดี เปิดกว้างการมองภาพของอาชีพมากกว่าสิ่งที่ตนเองชอบ เพราะการเลือกประกอบอาชีพ อาชีพใดนั่นย่อมมีปัจจัยหลากหลายที่ต้องร่วมพิจารณาร่วมกัน เช่นเรื่องบุคลิกภาพ ความถนัด ความชอบ รวมถึงเป้าหมายในชีวิต ครอบครัว เป็นต้น ซึ่งบางทีน้องๆอาจจะมองข้ามตรงนี้ไป
3. การทำแบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านบุคลิกภาพ และด้านความชอบ เพื่อทราบสถานะบุคลิกภาพของตนเอง ณ เวลาปัจจุบัน เพื่อประกอบเป็นแนวทางในการศึกษาอาชีพที่เหมาะสมกับน้องๆต่อไป (ทุกคนสามารถเลือกทำอาชีพได้ทุกอาชีพตามต้องการแต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยร่วมต่างๆตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น)
4. ทราบถึงอาชีพใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลง ปรับขึ้นใหม่ตามสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้น้องมองถึงอนาคตมากขึ้นเมื่อเราไปถึง ณ จุดๆนั้นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาชีพย่อมมีเช่นกัน บางอาชีพที่เราเลือกไว้ตอนนี้อาจจะไม่ต้องการในตลาดแรงงานในอนาคตก็ได
5. การโค้ชชิ่งแบบส่วนตัว โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะแนวการศึกษาและการพัฒนาตัวเองที่มีประสบการณ์มานานกว่า 8 ปี เดือนละ 1 ครั้ง (workshop: knowing who you are) ที่จะช่วยให้สะท้อนให้เห็นถึงตัวตน ความเข้าใจในตนเอง คนรอบข้างและสังคมมากขึ้น นำไปสู่การพัฒนาตัวเองต่อไป

ทีมจัดหาประสบการณ์ โดยทำหน้าที่ในการจัดหากิจกรรมต่างๆที่เหมาะสม เพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้ในสายงานหรืออาชีพผ่านการพบเจอและลงมือทำด้วยตนเอง

มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการที่ทางกิจการเพื่อสังคมโนว์อาร์จัด ได้ทุกโครงการ และได้รับสิทธิพิเศษและส่วนลด

[/spb_text_block] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Coach ที่ดูแลน้องตลอดโครงการ

  1. โค้ชชายฝั่ง ฝั่งนที ประภาสะวัต ประธานกิจการเพื่อสังคมโนว์อาร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะแนวการศึกษาและพัฒนาคนมานานกว่า 8 ปี
  2. อาจารย์ฝายวารี ประภาสะวัต นักพัฒนาการเด็กและผู้เชี่ยวชาญด้านแนะแนวการศึกษา

[/spb_text_block] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”first last”]

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

  1. น้องที่อยากเปิดประสบการณ์และเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับชีวิต
  2. มีความกระตือรือร้นและตั้งใจจริงที่อยากจะค้นหาตัวเอง
  3. สามารถร่วมกิจกรรมได้ครบทุกช่วงที่กำหนด
  4. ผู้ปกครองรับทราบรายละเอียดและอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการได้

[/spb_text_block] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”first last”]

ค่าใช้จ่าย

  • Full Course สมาชิกเดือนละ 6,000 บาท
  • ปรึกษาแบบส่วนตัวเดือนละ 2 ครั้ง
  • มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการที่ทางกิจการเพื่อสังคมโนว์อาร์จัด ได้ทุกโครงการฟรี
  • คลาสพัฒนาตนเองและความสัมพันธ์ในครอบครัว

[/spb_text_block] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”first last”]

สถานที่ทำกิจกรรม

Know-are Learning Space ซอยงามวงศ์วาน14 (ตรงข้ามพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน)

[/spb_text_block] [spb_gmaps size=”400″ type=”roadmap” zoom=”20″ map_controls=”yes” advanced_styling=”no” color=”fc682d” saturation=”color” fullscreen=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_map_pin pin_title=”KnowAre Learning” address=”KnowAre Learning” pin_latitude=”13.8567868″ pin_longitude=”100.5376596″ width=”1/1″ el_position=”first last”] This is a map pin. Click the edit button to change it. [/spb_map_pin] [/spb_gmaps] [spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_gallery gallery_id=”1586″ display_type=”masonry” columns=”4″ fullwidth=”no” gutters=”no” image_size=”full” slider_transition=”fade” show_thumbs=”no” autoplay=”yes” show_captions=”no” enable_lightbox=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”first last”]

ให้ทีมงานติดต่อกลับ

Cabin Crew
ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ *
reCAPTCHA

[/spb_text_block] [spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [/spb_row]