เปิด27มหาวิทยาลัย สอนหลักสูตรการบิน – Know-Are – สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ชีวิต
เปิด27มหาวิทยาลัย สอนหลักสูตรการบิน

เปิด27มหาวิทยาลัย สอนหลักสูตรการบิน

อยากเป็นนักบิน อยากเรียนการบิน เรียนที่ไหนดี ?เปิด 27 มหาวิทยาลัย ที่สอนหลักสูตรการบิน

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาที่เรียนต่อให้ลูกหรือน้องๆ ที่สนใจในด้านอุตสาหกรรมการบิน

Knoware มีสถาบันที่เปิดหลักสูตรการสอนธุรกิจการบินมาแนะนำถึง 27 มหาวิทยาลัย ดังนี้ค่า สามารถกดดูในโพสได้เลยน้า

1.มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
คณะการบิน
– สาขาบริหารกิจการการบิน (วท.บ.)
*ค่าเทอมประมาณ 40,000 บาท /เทอม
คุณสมบัติ
(ใช้วุฒิ ม.6 หรือ เทียบเท่า เช่น ปวช,กศน )
✔โดยคนที่มาสอบจะต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
✔ผู้ชายต้องสูงเกิน 165 ขึ้นไป
✔ผู้หญิงต้องสูงเกิน 155 ขึ้นไป
✔ไม่ต้องมีพื้นฐาน สายไหนก็เรียนได้แค่ชอบในสิ่งที่อยากเรียน 

2.สถาบันการบินพลเรือน
– การจัดการการบิน (ทล.บ.)
– วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (วศ..)
– การจัดการการบิน (กจ.ม.)(ปริญญาโท)
*ค่าเทอมประมาณ 354,400 บาท /ปีการศึกษา
คุณสมบัติ
✔ต้องสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ถ้าหากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
✔มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
✔มีความรู้ภาษาอังกฤษดี และมีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) และคณิตศาสตร์
✔อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
✔ผ่านการตรวจสุขภาพร่างกาย และจิตวิทยาด้านการบิน
✔สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา (สำหรับผู้ที่ต้องการต่อการจัดการการบิน ระดับปริญญาโท) 

3.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
– วิศวกรรมการบินและอวกาศ (วศ.บ.)
– วิศวกรรมการบินและอวกาศและสาขาบริหารธุรกิจ (วศ.บ.) และ (บธ.บ.)(หลักสูตรนานาชาติ)
– การจัดการเทคโนโลยีการบิน (วท.บ.)
– วิศวกรรมการบินและอวกาศ (วศม.)(ปริญญาโท)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
– การจัดการธุรกิจการบิน (บธ.บ.)
*ค่าเทอมภาคปกติ 17,300 บาท/เทอม
*ค่าเทอมนานาชาติ 60,700 บาท/เทอม
คุณสมบัติ
✔ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
✔ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
✔สนใจงานด้านซ่อมบำรุงอากาศยาน งานวางแผนซ่อมบำรุง แอร์ไลเนอร์
✔ชอบศึกษาทางด้านการบินและอวกาศ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และชอบความท้าทายใหม่ๆ

4.มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะบริหารธุรกิจ
– การจัดการธุรกิจด้านการบิน (บธ.บ.)
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริหาร
– ธุรกิจการบิน (ศศ.บ.)
วิยาลัยการบินและคมนาคม
– การจัดการความปลอดภัยการบิน (วท.บ.)
วิทยาลัยนานาชาติ
– ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)(ศศ.บ.)
*ค่าเทอมประมาณ 320,500 บาท /ตลอดหลักสูตร
คุณสมบัติ
✔ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายของการศึกษา
✔ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
✔ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัยจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน
✔มีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้

5.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
– การจัดการธุรกิจสายการบิน (ศศ.บ.)
*ค่าเทอมประมาณ 15,000 – 20,000 บาท /เทอม
คุณสมบัติ
✔เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือสายอาชีพ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรองรับวิทยฐานะ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรอนุปริญญา (ปวส. หรือ อ.ศศ. หรือเทียบเท่า) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องสำเร็จการศึกษาที่ตรงกับสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดสอน หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น หรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง และต้องการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

6.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สำนักวิชาการจัดการ
– การจัดการธุรกิจการบิน (บธ.บ.)(หลักสูตรนานาชาติ)
วิชาเอก
– งานบริการการบิน (Aviation Services)
– ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน (Aviation Logistics Business)
– การปฏิบัติการทางการบิน (Aviation Operations)
*ค่าเทอมประมาณ 40,000 บาท /เทอม
คุณสมบัติ
✔เป็นผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
✔เป็นผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
✔เป็นผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)

7.มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
– การจัดการธุรกิจการบิน (บธ.บ.)(Bilingual)
*ค่าเทอมประมาณ 40,000-50,000 บาท /เทอม
คุณสมบัติ
✔ผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้นม.6 ทุกแผนการเรียน และ อาชีวะ กศน. หรือเทียบเท่าทุกสาขา
✔มีผลทดสอบ TOEFL หรือ IELTS ผ่านคะแนนขั้นต่ำตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
✔ผ่านการทดสอบทั่วไปของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
✔สมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ที่อยู่ 16 กม 2 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม 10250
✔สมัครผ่านเว็บไซต์ www.stamford.edu/th/admission/

8.มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
– การจัดการธุรกิจด้านการบิน (บธ.บ.)
*ค่าเทอมประมาณ 50,000 – 55,000 บาท /เทอม
คุณสมบัติ
✔เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือ ประกาศนียบัตรอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอก เขตโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
✔สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 

9.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
– ธุรกิจการบิน (ศศ.บ.)
*ค่าเทอมประมาณ 18,000 บาท /เทอม
คุณสมบัติ
✔สมัครทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.entrance.dusit.ac.th
✔สำเร็จการศึกษาชั้นม.6 หรือเทียบเท่า
✔เพศชาย ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร และมีน้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง
✔เพศหญิง ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และมีน้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง
✔สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีโรคประจำตัว โรคติดต่อหรือหอบหืด
✔มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 หรือ 6 ภาคการศึกษามาในวันสัมภาษณ์ 

10.มหาวิทยาลับราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
– การจัดการธุรกิจการบิน (บธ.บ.)(หลักศูตรนานาชาติ)
– การบริการในอุตสาหกรรมการบิน (ศศ.บ.)
*ค่าเทอมประมาณ 540,000 บาท บาท ตลอดหลักสูตร
คุณสมบัติ
✔ผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้นม.6 ทุกแผนการเรียน และ อาชีวะ กศน. หรือเทียบเท่าทุกสาขา
✔มีผลทดสอบ TOEFL หรือ IELTS ผ่านคะแนนขั้นต่ำตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
✔ผ่านการทดสอบทั่วไปของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
✔สมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ที่อยู่ 16 กม 2 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม 10250
✔สมัครผ่านเว็บไซต์ www.stamford.edu/th/admission/

11.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
– Bachelor of Engineering Program in Aeronautic Engineering (International Program)
*ค่าเทอมประมาณ 70,000-200,000 บาท /เทอม
คุณสมบัติ
✔ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป หรือ เทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ
✔ได้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐแล้ว หรือ
✔ได้ คะแนน TOEFL ตั้งแต่ 60 (iBT) หรือ 500 (pBT) คะแนนขึ้นไป หรือ ได้คะแนน IELTS ตั้งแต่ระดับ 5.0 ขึ้น-ไป หรือ SAT 1 (เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ Writing รวม 500 คะแนนขึ้นไป) จะได้รับการยกเว้นการเรียนหลักสูตรแบบเข้มวิชาภาษาอังกฤษ โดยจะต้องแสดงต้นฉบับ และสำเนาใบคะแนนต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นใบสมัคร
✔ผู้สมัครที่มีคะแนน SAT 1 เฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ 500 คะแนนขึ้นไป จะต้องเรียนหลักสูตรแบบเข้มวิชาคณิตศาสตร์ 15 ชั่วโมง โดยจะต้องแสดงต้นฉบับ และสำเนาใบคะแนนต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นใบสมัคร 

12.มหาวิทยาลัยการค้าไทย
คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
– การจัดการธุรกิจสายการบิน (ศศ.บ.)
*ค่าเทอมประมาณ 281,850 บาท ตลอดหลักสูตร
คุณสมบัติ
✔เป็นผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
✔เป็นผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
✔เป็นผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)

13.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยนานาชาติ
– ธุรกิจการบิน (ศศ.บ.)(หลักสูตรนานาชาติ)
*ค่าเทอมประมาณ 40,000 บาท /เทอม
*ค่าซัมเมอร์ประมาณ 20,000 บาท
คุณสมบัติ
✔เป็นผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
✔เป็นผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
✔เป็นผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
✔เป็นผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 

14.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
– ธุรกิจการบิน (ศศ.บ.)
– การจัดการการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)(บธ.บ.)
– การจัดการการบิน (ศศ.บ.)(ปริญญาโท)
*ค่าเทอมประมาณ 30,000 บาท /เทอม
คุณสมบัติ
✔สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือสายอาชีพ หรือเทียบเท่า
✔สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า โดยสามารถ เทียบโอนหน่วยกิตจากสถานศึกษาที่ได้เคยศึกษามาแล้ว

15.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิทยากาพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน
– ธุรกิจการบิน (ศศ.บ.)
– การจัดการเทคโนโลยีการบิน (ศศ.บ.)
*ค่าเทอมประมาณ 40,500 บาท /เทอม
คุณสมบัติ
✔สำเร็จการศึกษาชั้นม.6 หรือ เทียบเท่า
✔สมัครด้วยตัวเองทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต หรือ ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็ปไซต์ http://grade.dpu.ac.th/admissionform

16.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
– การจัดการธุรกิจสายการบิน (บธ.บ.)
*ค่าเทอมประมาณ 30,000 – 45,000 บาท/เทอม
คุณสมบัติ
✔เป็นผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
✔เป็นผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
✔เป็นผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
✔เป็นผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)

17.มหาวิทยาลัยรังสิต
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
– วิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน (วศ.บ.)
– เทคโนโลยีซ่อมบำรุงอากาศยาน (ทล.บ.)
สถาบันการบิน
– นักบินพาณิชย์ (วท.บ.)
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ
– การจัดการธุรกิจด้านการบิน (บธ.บ.)
*ค่าเทอมประมาณ 2,832,600 บาท ตลอดหลักสูตร
คุณสมบัติ
✔สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือการศึกษาอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าอายุไม่เกิน 26 ปี
✔ความสูงผู้ชายไม่ต่ำกว่า 165 ซม. ผู้หญิงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.น้ำหนักสัมพันธ์กับความสูง
✔ร่างกายไม่ผิดปกติหรือพิการ สายตาไม่ผิดปกติ ไม่บอดสีการได้ยินเสียงของหูปกติ ระบบจิตประสาทดี

18.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
– ธุรกิจการบิน (ศศ.บ.)(หลักสูตรนานาชาติ)
*ค่าเทอมประมาณ 187,300 บาท ตลอดหลักสูตร
คุณสมบัติ
✔สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี
✔สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
✔จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
✔บุคลิกภาพดี มีจิตบริการ
✔สามารถทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TOEIC) ตามที่สาขาวิชากำหนด
✔สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่
✔สามารถเดินทางไปศึกษานอกสถานที่ตั้งตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยได้
✔ผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

19.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาลัยนานาชาติ
– การจัดการธุรกิจการบิน (บธ.บ)(หลักสูตรนานาชาติ)
*ค่าเทอมประมาณ 30,000 บาท /เทอม
คุณสมบัติ
✔เป็นผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
✔เป็นผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
✔เป็นผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
✔เป็นผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)

20.สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
คณะวิทยาการจัดการ
– การจัดการธุรกิจการบิน (บธ.บ.)
*ค่าเทอมประมาณ 35,000 บาท /เทอม
คุณสมบัติ
✔เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และ ปวช. ปวส.

21.มหาวิทยาลัยเกริก
คณะบริหารธุรกิจ
– การจัดการธุรกิจการบิน (บธ.บ.)
*ค่าเทอมประมาณ 240,000 บาท ตลอดหลักสูตร
คุณสมบัติ
✔เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือ ประกาศนียบัตรอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอก เขตโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
✔สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า

22.มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
คณะบริหารศาสตร์
– การจัดการธุรกิจการบิน (บธ.บ.)
*ค่าเทอมประมาณ 54,725 บาท /เทอม
คุณสมบัติ
✔เป็นผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
✔เป็นผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
✔เป็นผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
✔เป็นผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)

23.มหาวิทยาลัยนครพนม
วิทยาลัยนานาชาติ
– การจัดการการบิน (บธ.บ.)
– การจัดการการบิน (บธ.ม.)(ปริญญาโท)
*ค่าเทอมประมาณ 23,840 บาท /เทอม
คุณสมบัติ
✔เป็นผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
✔เป็นผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
✔เป็นผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)

24.มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
คณะศิลปะศาสตร์
– ธุรกิจการบิน (ศศ.บ.)
*ค่าเทอมประมาณ 21,000 บาท /เทอม
คุณสมบัติ
✔เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
✔เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย สามารถปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยและสังคม ไม่บกพร่องในศิลธรรมอันดี
✔เป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค โรคพิษสุราเรื้อรัง ติดยาเสพติด หรือโรคอื่นๆที่สังคมรังเกียจ

25.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
– วิศวกรรมการบินและอวกาศ (วศ.บ.)
*ค่าเทอมประมาณ 19,000 บาท /เทอม
คุณสมบัติ
✔สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาเครื่องกล หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากสถานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ตามระเบียบการคัดเลือกนักศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554

26.สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
– วิศวกรรมการบินและนักบินพาิชย์ (วศ..)
*ค่าเทอมประมาณ 350,000 บาท /เทอม
คุณสมบัติ
✔เป็นผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง

27.วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
คณะบริหารธุรกิจ
– ธุรกิจการบิน (บธ.บ.)(หลักสูตรนานาชาติ)
– สาขาการบิน (วท.บ.)(หลักสูตรนานาชาติ)
– สาขาการควบคุมการจราจรทางอากาศ (วท.บ.)(หลักสูตรนานาชาติ)
*ค่าเทอมประมาณ 60,000 – 70,000 บาท /เทอม
คุณสมบัติ
✔ผู้สมัครต้องจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
✔ผู้สมัครควรที่จะสามารถแสดงออกในด้านสุขภาพทางจิตและทางกายที่ดี.
✔ผู้สมัครควรมีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ
✔ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีศีลธรรมดีและความสามารถทางด้านจิตใจและไม่มีโรคประจำตัว 

น้องๆ คนไหนที่สนใจและมีความฝันที่จะทำงานด้านอุตสาหกรรมการบิน ก็แนะนำว่าควรเลือกเรียนให้ตรงสายไปเลยนะคะ Knoware ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ

แต่สำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจว่าชอบและอยากเรียนการบินจริงๆไหม Knoware เราก็มีค่ายดี ๆ สำหรับน้อง ๆที่อยากลองเป็นนักบินด้วยนะคะ.เราเปิดโอกาสให้น้องๆ อายุ 14-20 ปี ได้มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ในโครงการ ‘Dc Flyer’ ค่ายนักบินที่จะพาลูกของคุณไปเปิดประสบการณ์ที่เด็กไทยน้อยคนนักจะได้สัมผัส

“เปิดประสบการณ์ในชีวิตจริง ทะยานขึ้นฟ้าดั่งใจฝัน”

สนใจรายละเอียดของค่ายเพิ่มเติม สอบถามได้ที่

คลิ๊ก : m.me/knowaregroup

Line ID : @know-are (มีตัว@)

หรือคลิก : https://bit.ly/3DXRdW8

📞: 093-812-2631 หรือ 02-430-6522

No Comments

Leave a Reply