มาตราการป้องกัน COVID-19 ของ Know Are - Know-Are - สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ชีวิต
มาตราการป้องกัน COVID-19 ของ Know Are

มาตราการป้องกัน COVID-19 ของ Know Are

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทาง Knoware มิได้นิ่งนอนใจต่อการระบาดของโรคดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและความปลอดภัยของน้อง ๆ ทาง Knoware มีมาตรการในการควบคุมดูแล และขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียน ให้ปฏิบัติตาม ดังนี้

1. ทางค่ายจะมีการตรวจเช็คประวัติการเดินทางของทุกครอบครัว รวมถึงประวัติการทำงานกับนักท่องเที่ยวหรือเกี่ยวกับการเดินทางทั้งในและนอกประเทศ หากพบประวัติจะขออนุญาตงดการเข้าเรียนทันที
2.เราได้จัดสบู่ล้างมือ และกำหนดให้น้อง ๆ ล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าและออกจากห้องเรียน หรือตามความเหมาะสม ครั้งละ 15-30 วินาที เพื่อกำจัดเชื้อโรคได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
3. ขอความกรุณาผู้ปกครองทุกท่านเตรียมหน้ากากอนามัยมาให้น้อง ๆ ไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน
4. หากระหว่างการทำกิจกรรมน้องมีอาการตัวร้อน ไอ จาม อย่างใดอย่างหนึ่ง ทางค่ายขออนุญาตให้ผู้ปกครองมารับตัวกลับ และจะชดเชยให้ในภายหลัง
5. ทางค่ายได้มีการประกาศให้ทีมงานทั้งหมดงดเว้นการเดินทางไปต่างประเทศ ตั้งแต่มีเหตุการณ์ระบาดของไวรัส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านผู้ปกครองเชื่อมั่นในการดูแลและการป้องกันของทางค่าย

No Comments

Leave a Reply