โครงการ Navigator Coaching

โครงการ Navigator Coaching

โครงการนี้สืบเนื่องมาจากเดิมโครงการ Dream Catcher Navigator ค้นหาตัวตน ที่จัดเป็นโครงการ 2 วัน ที่มีจุดประสงค์เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและจุดประกายความคิดในการตั้งเป้าหมายในชีวิต เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป ได้รู้แนวทางการเลือกอาชีพให้กับตนเองในอนาคตและได้เริ่มต้นหาโอกาสเรียนรู้อาชีพจากๆที่เหมาะกับตนเอง ตลอดการจัดโครงการมีผู้ให้การตอบรับเป็นจำนวนมากและสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี ทั้งนี้จากการเก็บข้อมูลย้อนหลังพบว่าเยาวชนที่ผ่านโครงการไปจำนวนมากที่ไม่ได้สานต่อสิ่งที่ได้รับจากโครงการเนื่องมาจากขาดแหล่งเรียนรู้ ผู้ให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุน ทำให้การค้นหาตัวเองไม่ถูกดำเนินต่อจนสมบูรณ์ สิ่งเหล่านี้จะทำให้เค้าสูญเสียโอกาสการเรียนรู้ต่างๆต่อไป

ทางกิจการเพื่อสังคมโนว์อาร์เห็นความสำคัญตรงนี้ จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความต่อเนื่องมากขึ้น เพื่อให้ตอบโจทย์ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทางเราเห็นว่าเยาวชนควรต้องมีการดูแลแนะนำ ให้คำปรึกษาและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง มีแรงบันดาลใจเพื่อเกิดเป็นแรงผลักดันที่ดี จัดให้เยาวชนเหล่านี้ได้เรียนรู้ศึกษาข้อมูลที่มีให้มากที่สุดและตัดสินใจเลือกอนาคตของตัวเองโดยผ่านประสบการณ์ที่เคยได้สัมผัสมามากมาย

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

เรียนรู้เป็นขั้นตอน เริ่มจากเรียนรู้ตัวเอง จุดแข็ง จุดอ่อนของตัวเอง การตั้งเป้าหมายในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางนำไปพัฒนาตนเองต่อไป

เกิดแรงบันดาลใจที่ดี เปิดกว้างการมองภาพของอาชีพมากกว่าสิ่งที่ตนเองชอบ เพราะการเลือกประกอบอาชีพ อาชีพใดนั่นย่อมมีปัจจัยหลากหลายที่ต้องร่วมพิจารณาร่วมกัน เช่นเรื่องบุคลิกภาพ ความถนัด ความชอบ รวมถึงเป้าหมายในชีวิต ครอบครัว เป็นต้น ซึ่งบางทีน้องๆอาจจะมองข้ามตรงนี้ไป

การทำแบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านบุคลิกภาพ และด้านความชอบ เพื่อทราบสถานะบุคลิกภาพของตนเอง ณ เวลาปัจจุบัน เพื่อประกอบเป็นแนวทางในการศึกษาอาชีพที่เหมาะสมกับน้องๆต่อไป (ทุกคนสามารถเลือกทำอาชีพได้ทุกอาชีพตามต้องการแต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยร่วมต่างๆตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น)

ทราบถึงอาชีพใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลง ปรับขึ้นใหม่ตามสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้น้องมองถึงอนาคตมากขึ้นเมื่อเราไปถึง ณ จุดๆนั้นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาชีพย่อมมีเช่นกัน บางอาชีพที่เราเลือกไว้ตอนนี้อาจจะไม่ต้องการในตลาดแรงงานในอนาคตก็ได

การโค้ชชิ่งแบบส่วนตัว โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะแนวการศึกษาและการพัฒนาตัวเองที่มีประสบการณ์มานานกว่า 8 ปี เดือนละ 1 ครั้ง (workshop: knowing who you are) ที่จะช่วยให้สะท้อนให้เห็นถึงตัวตน ความเข้าใจในตนเอง คนรอบข้างและสังคมมากขึ้น นำไปสู่การพัฒนาตัวเองต่อไป

 

การปรึกษาด้านการเรียน เชิงกว้างและเชิงลึก รุ่นพี่ที่เรียนคณะนั้นๆ

ที่ปรึกษาส่วนตัว (พี่เลี้ยง) เป็นคนที่ใกล้ชิดและน้องไว้ใจจะพูดมากที่สุด ที่ถูกอบรมมาเป็นอย่างดีเพื่อเป็นพี่เลี้ยงโดยเฉพาะ (full course)

ทีมจัดหาประสบการณ์ โดยทำหน้าที่ในการจัดหากิจกรรมต่างๆที่เหมาะสม เพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้ในสายงานหรืออาชีพผ่านการพบเจอและลงมือทำด้วยตนเอ

มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการที่ทางกิจการเพื่อสังคมโนว์อาร์จัด ได้ทุกโครงการฟรี (full course) ได้รับส่วนลดร้อยละ50 ต่อโครงการ (Semi course

มีการติดตามและรายงานผลจากกิจกรรมที่น้องๆได้เข้าร่วมให้ผู้ปกครองทราบ

Coach ที่ดูแลน้องตลอดโครงการ

  1. โค้ชชายฝั่ง ฝั่งนที ประภาสะวัต ประธานกิจการเพื่อสังคมโนว์อาร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะแนวการศึกษาและพัฒนาคนมานานกว่า 8 ปี
  2. อาจารย์ฝายวารี ประภาสะวัต นักพัฒนาการเด็ก

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

  1. น้องตั้งแต่ม.3 ขึ้นไปที่สามารถดูแลตัวเองได้ในระหว่างการทำกิจกรรมและรับแรงกดดันได้
  2. น้องที่อยากเปิดประสบการณ์และเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับชีวิต
  3. มีความกระตือรือร้นและตั้งใจจริงที่อยากจะค้นหาตัวเอง
  4. สามารถร่วมกิจกรรมได้ครบทุกช่วงที่กำหนด
  5. ผู้ปกครองรับทราบรายละเอียดและอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการได้

ค่าเข้าร่วมกิจกรรมและสิ่งที่น้องจะได้รับ

5,800 บาท แต่สิ่งที่น้องจะได้ คือประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในห้องเรียน
1. ได้เปิดประสบการณ์ เจอมุมมองที่หลากหลายที่เหมาะกับการพัฒนาของช่วงวัย
2. เรียนรู้นอกสถานที่ ได้เจอจริง สัมผัสจริง!
3. เรียนรู้เป็นขั้นตอน เริ่มจากเรียนรู้ตัวเอง จุดแข็ง จุดอ่อนของตัวเอง การตั้งเป้าหมายในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางนำไปพัฒนาตนเองต่อไป
4. เกิดแรงบันดาลใจที่ดีเปิดกว้างการมองภาพของอาชีพได้อย่างหลากหลาย และเห็นถึงมุมมองต่างๆ เกี่ยวกับอาชีพที่น้องสนใจ เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกเส้นทางเดินชีวิตต่อไปได้ โดยผ่านประสบการณ์ขอตนเอง
5. เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่นการเข้าสังคม เรียนรู้การทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ความกล้าแสดงออกในที่สาธารณะ
6. มีโอกาสการเรียนรู้ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ค่าใช้จ่าย

Full Course สมาชิกเดือนละ 6,000 บาท

o ปรึกษาแบบส่วนตัวเดือนละ 1 ครั้ง

o พี่เลี้ยงที่ถูกอบรมมาเพื่อดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิด

o มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการที่ทางกิจการเพื่อสังคมโนว์อาร์จัด ได้ทุกโครงการฟรี

o คลาสพัฒนาตนเองและความสัมพันธ์ในครอบครัว

Semi Course สมาชิกเดือนละ 4,000 บาท

o ปรึกษาเดือนละ 1 ครั้ง (workshop: knowing who you are)

o สามารถเข้าร่วมโครงการที่ทางกิจการเพื่อสังคมโนว์อาร์จัด โดยได้รับส่วนลดร้อยละ50 ต่อโครงการ

o คลาสพัฒนาตนเองและความสัมพันธ์ในครอบครัว

สถานที่ทำกิจกรรม

Know-are Learning Space ซอยงามวงศ์วาน14 (ตรงข้ามพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน)

ธุรกิจเพื่อสังคม Know Are

KnowAre Learning ซอยงามวงศ์วาน 14 ต. บางเขน อ. เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Phone : +66(0)97-090-8402
Email : [email protected]